Informacja na temat badań w okresie epidemii

Informacja dla pracodawcy i pracownika na temat wykonywania badań profilaktycznych pracowników w okresie epidemii

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, informujemy:

  1. Badania okresowe zostają zawieszone na czas stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.
  2. Badania okresowe będą musiały być przeprowadzone w ciągu 60 dniu od dnia zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.
  3. Punkty 1 i 2 mają zastosowanie do badań, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r.
  4. Badania profilaktyczne wstępne i kontrolne (po 30 dniach zwolnienia lekarskiego) pozostają bez zmian i są nadal obowiązkowe – mają do nich zastosowanie dotychczas obowiązujące zapisy Kodeksu Pracy
  5. W przypadku braku dostępności do lekarza medycyny pracy, z którym pracodawca posiada umowę na badania, badania wstępne lub kontrolne może wykonać inny lekarz, w tym lekarz nieposiadający uprawnień do badań profilaktycznych pracowników.
  6. Orzeczenie wystawione przez lekarza nieposiadającego uprawnień będzie ważne do 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego.
  7. Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż badania wstę®pne okresowe i kontrolne lub badań psychologicznych, wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego to stosuje się do nich zasady określone w punktach 1-3.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.